Misioni dhe Visioni

MISIONI: Lehtësimi i procesit të transformimit të Shëndetësisë Kosovare në një shëndetësi moderne.

VIZIONI: Shëndetësia Kosovare ofron standarde bashkëkohore për qytetarët e saj..

Qëllimet

Asociacioni Shendetesor Profesional ne programin e shoqates jane te planifikuara zhvillimi i shume aktiviteteve si:

 

 • Oranizimi i kurseve te ndryshme te strukturuara
 • Vetedijesimi dhe Edukimi.i pacienteve,stafit mjeksor
 • Krijimi i standardeve dhe protokoleve ne shendetesi
 • Trajtimi dhe menaxhimi i Dhimbjes
 • Reanimimi ndihma e pare-organizimi i kurseve ne ente shendetesore,shkolla etj.
 • HIV/AIDS
 • Semundje ngjitese
 • Organizimi i aktviteteve: Punetorive, Simpoziumeve me karakter shendetesor.
 • Hartimi i politikave publike te cilat kane te bejne me shendetesine.
 • Botmi i fletushkave,broshurave informative per arsimimin dhe edukimin shendetesor te popullates.
 • Edukimi i vazhdueshem professional i mjekeve dhe infermiereve me te arriturat me te reja ne mjekesi.
 • Botimi i revistes profesionale shkencore per punimet e mjekeve qe i prezentojne jashte Kosoves.
 • Bashkepunimi me asociacionet e ngjashme ne bote.
 • Puna ekipore menyra e vetme e te punuarit.