Çka është dhimbja

Dhimbja është përjetim senzorik i cili sipas kuptimit klasik paraqet pjesën e mekanizmit mbrojtës të organizmit i cili na paralajmëron në dëmtimin kërcënues të indit...

Dhimbja kronike

Dhimbja Kronike është dhimbja e vazhdueshme është një dhimbje që zgjat për 3 a më shumë muaj. Ajo vazhdon edhe pas shërimit të lëndimit dhe me gjasë nuk është pasojë e një dëmtimi të vazhduar.

Portat e dhimbjes

Teoria e Portave të kontrollit të dhimbjes përpiqet të shpjegojë çfarë ndodh.

Farmakologjia

Ngacmimi I ketyre receptoreve shkakton dhimbje. Si pasoje e ketyre ngacmimeve nociceptive aferentet local lirojne peptide